Ngày: Tháng Bảy 8, 2017

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Khách hàng: Nhà ở PHODONG